ARTIKEL 1 DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

RuhrGold BV

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RuhrGold b.v.gevestigd te (2235 CD) Rijsenhout aan de Heermanszwet 22, met KvK-nummer 66578787 en haar website www.ruhrgold.com en alle daaraan gelieerde  ondernemingen.

Afnemer

De contractuele wederpartij waarmee RuhrGold BV een Overeenkomst aangaat ter zake van de levering van zaken of diensten door RuhrGold BV.

Partijen

RuhrGold BV en Afnemer gezamenlijk.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen RuhrGold BV en Afnemer ten behoeve van de levering van zaken (of diensten) door RuhrGold BV.

Algemene Voorwaarden

Onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van RuhrGold BV.

Aanbieding

Alle offertes, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van RuhrGold BV.

Producten

Voortbrengselen van productieprocessen, objecten van dienstverlening en handelswaar.

Houdbare producten

Dranken alcoholisch als ook non-alcoholisch en Droge kruidenierswaren en andere Producten die niet onder de begrippen Diepvriesproducten, Dag- en Koelverse producten of non-foodproducten vallen.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, in de ruimste zin des woords, waaronder iedere Aanbieding van RuhrGold BV, alsmede op de Overeenkomst, voor zover Partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere algemene voorwaarden van Afnemer wordt door RuhrGold BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle transacties die plaatsvinden binnen de bedieningsgroothandel tussen RuhrGold BV en Afnemer, ook als derden bij de uitvoering daarvan worden betrokken zijn, en op transacties waarbij de Afnemer zelf de Producten verzamelt en afhaalt, dan wel de door de Afnemer bij RuhrGold BV verzamelde Producten door RuhrGold BV aan Afnemer worden afgeleverd.
 4. De eventuele nietigheid van een bepaling in een Overeenkomst tussen Partijen en/of deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van het overige gedeelte van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 5. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet bindend mochten zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-bindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel bindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-bindende bepaling.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 7. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden of anderszins is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 8. Indien RuhrGold BV niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen hiervan niet van toepassing zijn noch dat RuhrGold BV het recht zou verliezen in andere gevallen een beroep te doen op deze voorwaarden.
 9. Afnemer geldt niet als (handels)agent van RuhrGold BV, tenzij hij uitdrukkelijk als zodanig bij nadere schriftelijke overeenkomst tussen Partijen is aangesteld.
 10. Tussen Partijen staat vast dat, indien eenmaal onder de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden een Overeenkomst tot stand is gekomen, deze Algemene Voorwaarden ook op latere overeenkomsten tussen dezelfde Partijen onverkort van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 11. Bij strijdigheid tussen een Aanbieding en deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van de Aanbieding.

ARTIKEL 3 AANBIEDING EN TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

 1. Iedere Aanbieding van RuhrGold BV, of die nu mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax of op andere wijze is gedaan, is geheel vrijblijvend en kan worden herroepen, tenzij in de Aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Herroeping kan ook plaatsvinden nadat Afnemer de Aanbieding heeft aanvaard, mits een daartoe strekkende mededeling onverwijld na deze aanvaarding door RuhrGold BV aan Afnemer wordt gezonden.
 3. RuhrGold BV kan niet aan een Aanbieding worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de Aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De Overeenkomst komt tussen Partijen tot stand door schriftelijke bevestiging door RuhrGold BV van de aanvaarding van de Aanbieding door Afnemer.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de Aanbieding, is RuhrGold BV daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij RuhrGold BV schriftelijk anders vermeldt.
 6. Indien de Overeenkomst mondeling is gesloten, dan wel indien de aanvaarding van de Aanbieding (nog) niet schriftelijk door RuhrGold BV aan Afnemer is bevestigd, wordt de Overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat door RuhrGold BV met de uitvoering van de Overeenkomst een begin is gemaakt.
 7. Een Overeenkomst die tot stand wordt gebracht door bemiddeling van een vertegenwoordiger of handelsagent van RuhrGold BV, is slechts bindend nadat RuhrGold BV de overeenkomst heeft ondertekend dan wel haar gebondenheid aan de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. De Overeenkomst wordt in dat geval geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op het moment dat door RuhrGold BV met de uitvoering van de Overeenkomst een begin is gemaakt.
 8. De inhoud van een Aanbieding geldt niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 4 PRIJZEN

 1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de Aanbieding of het sluiten van de Overeenkomst geldende prijzen.
 2. Door RuhrGold BV opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend, in die zin dat zij steeds zijn gebaseerd op de bij de aanvraag van een Aanbieding door Afnemer verstrekte gegevens en levering aan het magazijn van Afnemer. Prijzen hebben slechts te gelden voor de aangeboden hoeveelheden.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden prijzen in euro valuta, exclusief BTW, omzetbelasting en eventuele andere door of vanwege de overheid op de verkoop en levering vallende lasten en/of opslagen. Prijzen worden getoond op basis van door RuhrGold BV gehanteerde minimum basishoeveelheden, exclusief kosten van emballage en/of verpakkingen. Transportkosten zijn bij een prijsopgave eveneens niet inbegrepen en komen aanvullend voor rekening van Afnemer.
 4. Een vaste prijs is tussen Partijen slechts overeengekomen indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk is vastgelegd in de Aanbieding en de bevestiging van de aanvaarding.
 5. Indien na het sluiten van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaat – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – dan is RuhrGold BV steeds gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 6. Voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, is een prijs in een Aanbieding gebaseerd op levering aan het magazijn van Afnemer.
 7. Een samengestelde Aanbieding verplicht RuhrGold BV niet tot het leveren van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 8. Indien bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities die in de computerbestanden van RuhrGold BV zijn opgenomen en zoals deze op de dag van levering op de betreffende Afnemer van toepassing zijn.
 9. Prijzen en aanbiedingen van door RuhrGold BV aangeboden Producten, welke zijn voorzien van een prijsetiket, zijn vrijblijvend. Bij verschil tussen de etiketprijs en de factuurprijs, is de factuurprijs bindend.

ARTIKEL 5 OPSCHORTING, VOORUITBETALING, ZEKERHEIDSTELLEN EN ANNULERING

 1. RuhrGold BV is bevoegd de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien en zolang Afnemer niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting.
 2. RuhrGold BV is tevens bevoegd om, indien naar haar redelijk oordeel de financiële toestand van Afnemer daartoe aanleiding geeft, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Annulering van een Overeenkomst door Afnemer kan slechts plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van RuhrGold BV. Indien RuhrGold BV akkoord gaat annulering, is Afnemer aan RuhrGold BV een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van de waarde van de Overeenkomst, onverminderd het recht van RuhrGold BV op de vergoeding van werkelijke kosten en schade.
 4. Indien Afnemer een met RuhrGold BV gesloten Overeenkomst annuleert en de Overeenkomst ziet op de (ver)koop en/of levering van Producten die deel uitmaken van het standaard assortiment van RuhrGold BV, dan is Afnemer aan RuhrGold BV de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– 100% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (excl. BTW) voor Dag- en Koelverse producten;

– 15% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (excl. BTW) voor Houdbare producten;

 1. Indien Afnemer een met RuhrGold BV gesloten Overeenkomst annuleert en de Overeenkomst ziet op de (ver)koop en/of levering van Producten die geen deel uitmaken van het standaard assortiment van RuhrGold BV, zoals Producten die op verzoek van Afnemer zijn vervaardigd of door RuhrGold BV voor Afnemer elders zijn besteld, dan is Afnemer aan RuhrGold BV de volgende annuleringskosten verschuldigd:

– 100% van het met de Overeenkomst gemoeide factuurbedrag (excl. BTW);

 1. Indien het aan Afnemer te wijten is dat gekochte/bestelde Producten niet kunnen worden afgeleverd, wordt dat door RuhrGold BV beschouwd als een annulering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. ONTBINDING

 1. Het is Partijen uitsluitend toegestaan om de Overeenkomst – partieel dan wel volledig – te ontbinden op grond van de hetgeen daarover in dit artikel is bepaald.
 2. RuhrGold BV heeft het recht om de met Afnemer gesloten Overeenkomst – en enige daarmee samenhangende Overeenkomst – met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk per aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen indien:
 • Afnemer in verzuim is ten aanzien van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met RuhrGold BV;
 • indien door of ten laste van Afnemer (voorlopige) surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd;
 • Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of wordt gestaakt;
 • de zeggenschap binnen de onderneming van Afnemer – al dan niet door middel van een aandelentransactie – wordt overgedragen;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd en dit een deugdelijke nakoming van de Overeenkomst beïnvloedt; dan wel
 • Afnemer anderszins niet langer in staat wordt geacht om de verplichtingen uit de Overeenkomst deugdelijk na te komen.
 1. Als de Overeenkomst door RuhrGold BV is ontbonden of opgezegd is haar vordering op Afnemer, vermeerderd met wettelijke (handels)rente, schade en kosten, zonder nadere ingebrekestelling direct en in zijn geheel opeisbaar.
 2. Indien overmacht aan de zijde van RuhrGold BV langer duurt dan zes (6) maanden, zijn Partijen gerechtigd om de Overeenkomst, voor het gedeelte van de Overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd, schriftelijk per aangetekende brief, te ontbinden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van kosten of schade als gevolg van de ontbinding.

ARTIKEL 7. GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

 1. Indien RuhrGold BV vermoedt dat Afnemer niet (langer) kredietwaardig is voor de nakoming van haar verplichtingen op grond van enige met RuhrGold BV gesloten Overeenkomst, is RuhrGold BV bevoegd om leveringen uitsluitend nog onder rembours te laten plaatsvinden of betaling vooraf te verlangen.

ARTIKEL 8. HOEVEELHEDEN, AFWIJKINGEN

 1. Door Afnemer bestelde hoeveelheden worden door RuhrGold – met inachtneming van de in dit artikel genoemde afwijkingen – automatisch aangepast aan door haar gehanteerde inimumhoeveelheden/verpakkingseenheden.
 2. RuhrGold BV is bevoegd om ten aanzien van bestellingen van vlees, vleeswaren, kip, wild, gevogelte, vis, aardappelen, groenten, fruit, kaas en andere zuivelproducten bij levering af te wijken tot 10% van het bestelde gewicht.
 3. Indien Afnemer niet uiterlijk binnen twee (2) uur na ontvangst van een levering schriftelijk aan RuhrGold BV kenbaar heeft gemaakt dat bezwaar bestaat tegen een levering die op grond van dit artikel qua hoeveelheid afwijkt van een bestelling, wordt de op pakbon vermelde hoeveelheid geacht het geleverde juist en volledig weer te geven.

ARTIKEL 9 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. RuhrGold BV zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De uit de Overeenkomst voor RuhrGold BV voortvloeiende verplichtingen betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen.
 2. RuhrGold BV heeft het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden.
 3. Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan RuhrGold BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig en correct aan RuhrGold BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan RuhrGold BV zijn verstrekt, is een eventuele vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst niet toerekenbaar aan RuhrGold BV. Alsdan heeft RuhrGold BV bovendien het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Afnemer in rekening te brengen.
 4. Door aanvullende of afwijkende orders kan de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor uitvoering van de Overeenkomst wijziging ondergaan, zonder dat dit op enigerlei wijze aan RuhrGold BV kan worden tegengeworpen.

ARTIKEL 10 UITVOERINGSTERMIJNEN

 1. De door RuhrGold BV aangegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij een bepaalde leveringsdatum schriftelijk uitdrukkelijk door RuhrGold BV is gegarandeerd.
 2. Bij niet-tijdige levering dient RuhrGold BV, alvorens in verzuim te geraken, door Afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en daarbij in de gelegenheid te worden gesteld om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.
 3. Overschrijding van de aangegeven levertijden geeft Afnemer geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij Afnemer opzet of bewuste roekeloosheid van RuhrGold BV bewijst.
 4. Indien levering niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is RuhrGold BV gerechtigd tot deelleveringen. In dat geval is RuhrGold BV tevens gerechtigd om overeenkomstig de Overeenkomst elke deellevering afzonderlijk te factureren.
 5. Onder meer vanwege het feit dat deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van niet door RuhrGold BV beïnvloedbare, onvoorziene factoren, zijn alle door RuhrGold BV opgegeven leveringstermijnen uitsluitend indicatief. Geen enkele termijn is fataal in de zin van artikel 6:83 sub a BW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 11 PLAATS EN WIJZE AFLEVERING

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vinden alle leveringen binnen Nederland plaats op de conditie: “levering af-magazijn Afnemer”.
 2. De door RuhrGold BV opgegeven levertermijn geldt steeds bij benadering en is nimmer een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn geeft Afnemer niet het recht de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van Afnemer niet langer kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten.
 3. Iedere deellevering wordt beschouwd als een afzonderlijke levering in de zin van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt een normale, gebruikelijke, handelskwaliteit van Producten geleverd.
 5. Indien de Producten niet of niet tijdig worden afgenomen, verkeert Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij gehouden om alle voor RuhrGold BV daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. RuhrGold BV heeft aan haar leveringsverplichting(en) voldaan door de bestelde zaken eenmaal aan Afnemer aan te (doen) bieden. Het rapport van de vervoerder dient steeds tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien en voor zover sprake is van een weigering van acceptatie, komen de kosten voor de retourvracht, opslagkosten en andere kosten volledig voor rekening van Afnemer.

ARTIKEL 12 RISICO-OVERGANG EN VERVOER

 1. RuhrGold BV bepaalt uitsluitend de wijze van vervoer van bestellingen. Vervoer geschiedt volgens het door RuhrGold BV vastgestelde leveringsschema. Indien Afnemer een andere (lees: duurdere) wijze van vervoer wenst, of indien de plaats of tijdstip van aflevering wijzigt door omstandigheden die voor rekening komen van Afnemer, dan zullen de meerkosten daarvan aan Afnemer in rekening worden gebracht.
 2. Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zich op de afleveringslocatie voldoende laad- en losmogelijkheden bevinden, aflevering kan geschieden met een zo kort mogelijke wachttijd, de laad- en losplaats goed bereikbaar zijn en gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden ingezet. Lastdragers dienen direct achter de eerste toegangsdeur van het pand te worden geplaatst of door RuhrGold BV meegenomen te kunnen worden.
 3. Indien RuhrGold BV op verzoek van Afnemer Producten aflevert of ophaalt op een locatie die verder is gelegen dan de eerste toegangsdeur van het pand van Afnemer, is zij niet aansprakelijk voor bederf, kwaliteitsverlies dan wel enigerlei andere schade die ontstaat tijdens dat gedeelte van het laden of lossen.
 4. Op het vervoer van bestellingen zijn de Algemene Vervoer Condities en de CMR-condities van toepassing.
 5. Het (economisch) risico over de door RuhrGold BV te leveren zaken gaat geheel over op Afnemer bij de feitelijke aflevering van de zaken op het op de pakbon aangegeven afleveringsadres, althans bij feitelijke aflevering aan het magazijn van Afnemer.

ARTIKEL 13 EMBALLAGE

 1. Verpakkingen die geschikt zijn voor eenmalig gebruik worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs van Producten van RuhrGold BV. Voor dergelijke verpakkingen zal niet afzonderlijk statiegeld aan Afnemer in rekening worden gebracht, tenzij RuhrGold BV daartoe van overheidswege wordt verplicht of dit uitdrukkelijk op de factuur is vermeld.
 2. Indien levering plaatsvindt op ‘europallets’ of op pallets die deel uitmaken van een palletpool, zal RuhrGold BV deze pallets als emballage bij Afnemer in rekening brengen, tenzij bij aflevering een gelijk aantal identieke, onbeschadigde, pallets retour wordt gegeven.
 3. Indien RuhrGold BV door Afnemer of van overheidswege verplicht wordt om bij de aflevering van Producten, (om)verpakkingen, restmateriaal et cetera mee te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, waaronder kosten voor vernietiging ter plaatse, geheel voor rekening van Afnemer.
 4. Emballage zoals rolcontainers, kratten, dozen, pallets en dergelijke, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft eigendom van RuhrGold BV, ook als daarvoor geen statiegeld aan Afnemer in rekening wordt gebracht. Het risico van beschadiging of verlies van emballage berust bij Afnemer, totdat deze in goede orde aan RuhrGold BV is terug geleverd.
 5. Afnemer is gehouden om lege emballage zo spoedig mogelijk aan RuhrGold BV te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. RuhrGold BV is slechts gehouden om emballage mee te nemen indien deze in goede staat verkeert, schoon is, geen afval en restmateriaal bevat en – voor zover de emballage rolcontainers betreft – op een eerder moment door RuhrGold BV aan Afnemer is geleverd.
 6. Door Afnemer terug te zenden leeggoed dient gesorteerd te zijn in de bijbehorende kratten en dozen. Bij retourname van ongesorteerde kratten en dozen zal aan Afnemer een sorteervergoeding in rekening worden gebracht.
 7. Emballage wordt teruggenomen tegen het daarvoor door RuhrGold BV aan Afnemer in rekening gebrachte bedrag aan statiegeld. De desbetreffende factuur wordt gecrediteerd nadat het emballagemateriaal in het magazijn van RuhrGold BV is teruggekeerd.
 8. Bij retourname van licht beschadigde emballage en emballage die niet vrij is van afval of restmateriaal, behoudt RuhrGold BV zich het recht voor om een lager bedrag te crediteren dan het in rekening gebrachte statiegeld. Bij zware beschadigingen aan emballage wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter beschikking van Afnemer. RuhrGold BV zal Afnemer hiervan mededeling doen.
 9. Bij retourname van verskratten van RuhrGold BV (herkenbaar middels RuhrGold BV logo) wordt aan Afnemer een wasvergoeding in rekening gebracht.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD, OPSLAG EN VERZEKERING

 1. Het eigendom van door RuhrGold BV krachtens de Overeenkomst te leveren zaken gaat eerst op Afnemer over nadat Afnemer al haar (betalings)verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens RuhrGold BV volledig is nagekomen.
 2. Ondanks het eigendomsvoorbehoud van RuhrGold BV worden de geleverde zaken door Afnemer voor eigen rekening en risico gehouden.
 3. Afnemer is verplicht de zaken, waarvan de eigendom nog bij RuhrGold BV berust, duidelijk afgescheiden van andere zaken, deugdelijk en veilig op te (doen) slaan onder duidelijke vermelding van de naam van RuhrGold BV, althans RuhrGold BV deugdelijke en veilige opslagmogelijkheden ter beschikking te stellen.
 4. Afnemer is gehouden genoemde eigendommen mede ten behoeve van RuhrGold BV deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en overige schade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van RuhrGold BV ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is RuhrGold BV gerechtigd tot de penningen.
 5. Over zaken waarvan de eigendom nog berust bij RuhrGold BV, mag Afnemer niet anders (doen) beschikken dan past in de normale uitoefening van haar beroep of bedrijf. Zolang het eigendom van door RuhrGold BV geleverde zaken krachtens dit artikel nog niet is overgegaan op Afnemer, is Afnemer niet gerechtigd tot be- of verwerking van deze zaken over te (doen) gaan.
 6. Zaken waarvan de eigendom nog berust bij RuhrGold BV mag Afnemer niet (doen) gebruiken voor het stellen van enigerlei vorm van zekerheid.
 7. Afnemer is, zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd om de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust te vervreemden noch daarop een (bezitloos) pandrecht te vestigen. Indien Afnemer dergelijke zaken toch in de macht van een derde brengt, is Afnemer verplicht zich de eigendom van deze zaken voor te behouden.
 8. Wanneer Afnemer enige (betalings)verplichting, uit welke hoofde dan ook, jegens RuhrGold BV niet volledig nakomt, is RuhrGold BV gerechtigd de haar nog in eigendom toekomende zaken eigenmachtig terug te (doen) nemen, zonder dat zij tot enige vergoeding is gehouden. Afnemer is verplicht hiertoe op eerste verzoek alle gewenste medewerking te verlenen, op straffe van een direct opeisbare boete van € 1.000,- per dag, of een gedeelte daarvan, waarop Afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent. Alle kosten van terugnemen in de zin van dit artikel zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer verleent RuhrGold BV middels deze voorwaarden bij voorbaat een onherroepelijke machtiging om ter uitvoering van dit artikel alle voor of bij Afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

ARTIKEL 15. INFORMATIEVERPLICHTING AFNEMER

 1. Indien Afnemer voorziet of redelijkerwijs moet voorzien dat hij zal tekortschieten in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze Overeenkomst, is hij verplicht RuhrGold BV daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur.
 2. Afnemer dient RuhrGold BV steeds actief – gevraagd en ongevraagd – van alle informatie te voorzien die in het kader van de Overeenkomst voor RuhrGold BV van belang is.
 3. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet volledig voldoet aan hetgeen in dit artikel is vermeld, komt aan afnemer ten aanzien van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst jegens RuhrGold BV geen beroep op overmacht toe.

ARTIKEL 16 RECLAMES, RETOURNERING VAN ZAKEN, VERJARINGSTERMIJN

 1. Afnemer dient geleverde zaken onmiddellijk na levering te (doen) controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Zichtbare schades of gebreken die al bij afname in één van de verkoopruimten van RuhrGold BV kunnen worden geconstateerd (tekorten daaronder begrepen) dienen door Afnemer direct te worden gemeld. Indien Afnemer verpakkingen of Producten opent, verbreekt of beschadigt voordat deze zijn betaald, verplicht Afnemer zich de betreffende Producten af te nemen en te betalen.
 2. Bij aflevering van de Producten op de door Afnemer opgegeven locatie, dienen zichtbare schades, gebreken of tekorten door Afnemer op de pakbon, vrachtbrief, dan wel op andere wijze schriftelijk aan RuhrGold BV kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de pakbon als volledig bewijs geldt dat Afnemer de Producten bij aflevering in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 3. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen twee (2) uur na levering, door Afnemer aan RuhrGold BV te worden medegedeeld. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Afnemer aanvaard.
 4. Ieder vorderingsrecht van Afnemer op RuhrGold BV dat betrekking heeft op – dan wel samenhangt met – fouten in de levering of gebreken in of aan door RuhrGold BV geleverde Producten, vervalt onherroepelijk zodra de hiervoor vermelde termijn is verstreken, evenals ook in die situatie waarin Afnemer RuhrGold BV onvoldoende medewerking verleent ter zake van een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De Producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor RuhrGold BV beschikbaar blijven in de toestand waarin de Producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 5. Het recht om te reclameren vervalt, nadat Afnemer het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, laten bewerken of verwerken, dan wel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij RuhrGold BV daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven of de levering duurzame gebruiksmiddelen betreft waarop een fabrieksgarantie van toepassing is.
 6. Indien een klacht gegrond is en ook is voldaan aan de hiervoor vermelde procedures ter zake het doen van mededelingen, zal RuhrGold BV naar eigen inzicht het gebrek herstellen, een vervangend product leveren of – indien de koopsom voor het betreffende product reeds gefactureerd is – het met de gegronde klacht overeenkomende bedrag crediteren. RuhrGold BV zal in dit verband nimmer gehouden zijn aan Afnemer enigerlei schade te vergoeden. De aansprakelijkheid van RuhrGold BV is beperkt tot de waarde van de geleverde Producten waarover is gereclameerd.
 7. Klachten en reclames geven Afnemer niet het recht om de betaling van enige factuur op te schorten. De reclametermijn op door RuhrGold BV verzonden facturen bedraagt maximaal 5 dagen na verzending. Indien niet tijdig tegen een factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transactie(s) met RuhrGold BV correct weer te geven en door Afnemer te zijn goedgekeurd.
 8. Iedere klacht van Afnemer dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat RuhrGold BV in staat is adequaat te reageren.
 9. Afnemer dient RuhrGold BV in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor RuhrGold BV ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Afnemer.
 10. RuhrGold BV staat niet in voor gebreken die het gevolg zijn van fouten of verkeerde dan wel onvolledige informatie van Afnemer.
 11. Afnemer dient gebrekkige zaken ter beschikking van RuhrGold BV te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.
 12. Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar zijn beschadigd, dan dient Afnemer ten aanzien van deze zaken jegens de vervoerder een schriftelijk voorbehoud te maken en dit – in afwijking van het vorenstaande – binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de zaken aan RuhrGold BV berichten.
 13. Gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd nadat voorafgaand overleg met RuhrGold BV heeft plaatsgehad.
 14. Indien zaken door Afnemer zijn verwerkt is reclamatie niet meer toegestaan, ook al wordt deze tijdig ingediend. In zodanige gevallen is RuhrGold BV jegens Afnemer niet gehouden tot enigerlei tegemoetkoming in kosten of schade van welke aard dan ook.
  15. Mondelinge reclamaties en reclamaties die worden ingediend na het verstrijken van de in dit artikel bedoelde termijn(en) worden door RuhrGold BV niet geaccepteerd.
  16. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie zijn geleverd, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor RuhrGold BV ontstaan, aan Afnemer in rekening worden gebracht.
  17. Onder door RuhrGold BV te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in de oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment van RuhrGold BV. Geleverde zaken worden uiterlijk retour genomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum.
 15. Het indienen van reclamaties ontheft Afnemer niet van betaling overeenkomstig de factuur.
 16. De verjaringstermijn van alle vorderingen jegens RuhrGold BV bedraagt twee jaar na levering.

ARTIKEL 17 BETALING EN INCASSOKOSTEN

1  De facturering van geleverde Producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. Betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van RuhrGold BV dient contant, dan wel door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso, plaats te vinden. Afnemer heeft geen recht op enige korting of compensatie, tenzij deze door RuhrGold BV schriftelijk aan Afnemer is bevestigd.

 1. Betaling van facturen van RuhrGold BV dient te geschieden in de valuta waarin door RuhrGold BV is gefactureerd en binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door RuhrGold BV uitdrukkelijk schriftelijk en/of elektronisch anders is aangegeven.

3  De in lid 2 van dit artikel genoemde termijn is een fatale termijn. Indien binnen die termijn geen volledige betaling heeft plaatsgevonden dan wel indien ten aanzien van Afnemer (buiten)gerechtelijke surseance van betaling, faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken, wordt Afnemer geacht in verzuim te zijn. De vordering op Afnemer is vanaf dat moment – zonder nadere ingebrekestelling of sommatie – volledig opeisbaar.

4  In het geval genoemd onder lid 3 van dit artikel, is Afnemer over het openstaande verschuldigde bedrag tevens wettelijke handelsrente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt. Tevens is Afnemer in dat geval over de verschuldigde openstaande vordering een contractuele boeterente verschuldigd van 1,5% van de openstaande hoofdsom per maand.

 1. Van voormelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover RuhrGold BV een afwijkende betalingswijze uitdrukkelijk schriftelijk aan Afnemer heeft kenbaar gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.

6  De aan Afnemer kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij betaling per bank, hetzij door overboeking of middels automatische incasso, geldt de dag van bijschrijving op de rekening van RuhrGold BV als de dag van betaling.

7  Alle met de invordering van verschuldigde bedragen verband houdende kosten, waaronder buitengerechtelijke (incasso)kosten, zijn voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de hoofdsom van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 50,00 en onverminderd het recht van RuhrGold BV om verdere redelijke kosten bij Afnemer in rekening te brengen.

 1. RuhrGold BV heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in mindering op openstaande kosten, (handels)rente dan wel hoofdsom, zulks naar keuze van RuhrGold BV.
 2. Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van door hem aan RuhrGold BV verschuldigde bedragen met enige tegenvordering, uit welke hoofde dan ook, die Afnemer jegens RuhrGold BV zou hebben. Dit geldt tevens indien ten aanzien van Afnemer surseance van betaling en/of faillissement of een schuldsaneringsregeling is aangevraagd of uitgesproken.
 3. Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van haar (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst.
 4. Indien Afnemer in verband met niet-tijdige betaling in verzuim is met nakoming van haar verplichtingen, komen alle daaruit voor RuhrGold BV voortvloeiende redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Afnemer, zulks onverminderd het recht van RuhrGold BV op volledige schadevergoeding.
 5. Op eerste verzoek van RuhrGold BV is Afnemer verplicht deugdelijke zekerheid te stellen voor nakoming van haar betalingsverplichtingen.

ARTIKEL 18 COMPENSATIE, VERREKENING

1 RuhrGold BV is gerechtigd:

 • schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen op Afnemer; en
 • schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen die zij heeft op aan Afnemer gelieerde ondernemingen en/of aan de aandeelhouder/directie van Afnemer gelieerde ondernemingen.
 1. RuhrGold BV is tevens gerechtigd om schulden aan Afnemer te verrekenen met vorderingen van andere aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede vorderingen op Afnemer van RuhrGold BV zelf. Dit verrekeningsrecht geldt voor RuhrGold BV jegens:
 • Afnemer; en/of
 • aan Afnemer gelieerde ondernemingen; en/of
 • aan de aandeelhouder / directie van Afnemer en daaraan gelieerde ondernemingen.
 1. RuhrGold BV is verder gerechtigd haar vorderingen op Afnemer te verrekenen met schulden van andere aan RuhrGold BV gelieerde ondernemingen dan wel RuhrGold BV zelf aan:
 • Afnemer; en/of
 • aan Afnemer gelieerde ondernemingen; en/ of
 • aan de aandeelhouder/directie van Afnemer gelieerde ondernemingen.

ARTIKEL 19 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daarover in wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop RuhrGold BV geen invloed kan uitoefenen en waardoor zij niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Overmacht ontslaat RuhrGold BV van haar contractuele verplichtingen zolang de overmacht voortduurt, overmacht aan de zijde van de leverancier van RuhrGold BV en/of stakingen daaronder begrepen.
 2. RuhrGold BV is gedurende de periode dat zij vanwege overmacht de Overeenkomst niet kan uitvoeren, gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst voor een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de overmacht, of andere omstandigheden van zodanige aard, op te schorten.

3  Indien de overmachttoestand aan de zijde van RuhrGold BV langer duurt dan een week, voor de levering van Houdbare producten, of langer dan 24 uur duurt voor ge levering van Dag- en Koelverse producten, dan heeft Afnemer het recht de leveranties die gedurende de overmachtperiode plaats hadden moeten vinden kosteloos te annuleren. Afnemer komt in dat geval geen aanspraak toe op vergoeding van eventueel geleden schade.

 1. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te annuleren tegen volledige betaling aan RuhrGold BV door Afnemer van de reeds afgeleverde zaken.

ARTIKEL 20 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Indien RuhrGold BV jegens Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor door Afnemer geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepalingen is geregeld.
 2. RuhrGold BV, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van Afnemer met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door RuhrGold BV of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.
  3. RuhrGold BV is niet aansprakelijk voor door Afnemer geleden schade, tenzij haar daartoe een ernstig verwijt treft. Een ernstig verwijt treft RuhrGold BV slechts indien Afnemer opzet of bewuste roekeloosheid van RuhrGold BV bewijst.
 3. Afnemer dient tijdens het (intern) vervoer en de opslag van door RuhrGold BV geleverde Producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan Producten.
 4. Indien RuhrGold BV naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall- acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde Producten, verplicht Afnemer zich om aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent door RuhrGold BV.
 5. Voor zover de door RuhrGold BV geleverde Producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (t.h.t.-code), geldt dat RuhrGold BV bij consumptie dan wel gebruik van deze Producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. Afnemer dient ervoor in te staan dat Producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken daarvan niet meer wordt verwerkt of verkocht. Afnemer vrijwaart RuhrGold BV ter zake uitdrukkelijk van alle aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door RuhrGold BV geleverde Producten, indien deze door de Afnemer na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.
 6. Omdat de normale controlemogelijkheden m.b.t. de kwaliteitsbewaking van artikelen bij verkoop aan de tussenhandel niet langer mogelijk zijn, is het Afnemer niet toegestaan om artikelen van één der Exclusieve Merken, Fancy Labels of Private Brands die door RuhrGold BV worden gevoerd, te verkopen aan tussenhandelaren. Bij overtreding van dit verbod sluit RuhrGold BV elke aansprakelijkheid uit en zal RuhrGold BV eventuele schade op de Afnemer verhalen.
 7. RuhrGold BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat RuhrGold BV is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien RuhrGold BV jegens Afnemer aansprakelijk mocht zijn voor geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van RuhrGold BV te allen tijde beperkt tot het bedrag dat ter zake als vergoeding wordt uitgekeerd door haar verzekeraar.
 9. Bij gebreke van dekking van aansprakelijkheid onder een verzekering, is de aansprakelijkheid van RuhrGold BV beperkt tot maximaal de kosten voor vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor de verkochte en/of geleverde zaken gefactureerde bedrag.
 10. Eventuele aansprakelijkheid van RuhrGold BV ziet uitsluitend op door Afnemer geleden directe schade. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten die zijn gemaakt om de gebrekkige prestatie van RuhrGold BV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Daaronder wordt tevens verstaan redelijke kosten ter vaststelling van aansprakelijkheid en omvang van de schade alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, het laatste voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot een beperking van geleden directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Onder gevolgschade worden onder meer verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, persoonsschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten.
 11. Afnemer vrijwaart RuhrGold BV tegen alle schadevorderingen van derden in verband met door RuhrGold BV aan Afnemer geleverde zaken of voor Afnemer verrichte diensten, behoudens voor zover deze schade in de verhouding tot Afnemer krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van RuhrGold BV komt.
 12. Afnemer dient, op straffe van verval van haar recht op schadevergoeding, binnen veertien (14) kalenderdagen nadat zij het bestaan van de schade, waarvoor RuhrGold BV mogelijk aansprakelijk is, heeft ontdekt RuhrGold BV hierover schriftelijk te informeren met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van oorzaak, aard en omvang van de schade. In ieder geval vervalt het recht van Afnemer op schadevergoeding van rechtswege na verloop van zes (6) maanden na het tijdstip waarop de levering van de zaken (of diensten) krachtens de overeenkomst had moeten geschieden of heeft plaatsgevonden.
 13. De door RuhrGold BV geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. RuhrGold BV garandeert echter niet, en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan, dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Afnemer of de afnemers van Afnemer de zaken wensen te bewerken, verwerken, of (doen) gebruiken of gebruikt. Afnemer vrijwaart RuhrGold BV ter zake voor aansprakelijkheden jegens haar eventuele afnemer(s).

ARTIKEL 21 ONVERBINDENDHEID BEPALINGEN

 1. Ingeval in rechte komt vast te staan dat enige bepaling van de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of zal worden, tast dit de overige voorwaarden niet aan.

ARTIKEL 22 OVERDRACHT EN VERVAL VAN RECHTEN

 1. RuhrGold BV is bevoegd haar rechten uit de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering tegen RuhrGold BV vervalt, indien RuhrGold BV niet binnen 12 maanden na ontvangst van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

ARTIKEL 23 WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. RuhrGold BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk, daaronder wordt tevens begrepen per e-mailbericht, ter kennis van Afnemer gebracht en treden één maand na dagtekening van de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld.
 2. Indien Afnemer niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking van de wijziging van de voorwaarden gemotiveerd bezwaar maakt tegen deze wijziging(en), wordt Afnemer geacht de wijziging(en) te hebben geaccepteerd.

ARTIKEL 24 VRIJWARING EN BIJSTAND DOOR AFNEMER

 1. Afnemer vrijwaart RuhrGold BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden zonder dat dit aan RuhrGold BV toerekenbaar is.
 2. Indien RuhrGold BV door derden mocht worden aangesproken, is Afnemer gehouden RuhrGold BV zowel in rechte als daarbuiten, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, bij te staan en ondersteuning te bieden zonder daarvoor van RuhrGold BV enige compensatie te verlangen. Afnemer is tevens gehouden aan RuhrGold BV een redelijke vergoeding te betalen voor kosten, waaronder kosten van juridische bijstand, die RuhrGold BV maakt als gevolg van het feit dat zij wordt aangesproken door derden zonder dat dit aan haar toerekenbaar is.

ARTIKEL 25 TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLEN EN BEVOEGDE RECHTER

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen, waaronder de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien Afnemer in het buitenland woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Indien tussen RuhrGold BV en Afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten Overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 3. De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen uit met RuhrGold BV gesloten Overeenkomst(en), tenzij de kantonrechter bevoegd is. RuhrGold BV heeft tevens het recht om een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Afnemer.

ARTIKEL 26 VINDPLAATS VOORWAARDEN

Deze Algemene voorwaarden zijn vastgesteld per 1 maart 2017 en gedeponeerd bij de rechtbank Haarlem.

Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de Overeenkomst met RuhrGold BV.

ARTIKEL 27 AFSLUITENDE BEPALINGEN

 1. Toepasselijk op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen is steeds die versie van de algemene voorwaarden van RuhrGold BV, die daarop laatstelijk van toepassing is verklaard en aan Afnemer ter hand is gesteld.
 2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. Opschriften boven de artikelen in deze algemene voorwaarden zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en zijn geen middel of aanwijzing tot interpretatie.
 4. Op eerste verzoek van Afnemer wordt door RuhrGold BV kosteloos een afschrift van de op de onderlinge rechtsverhouding(en) tussen Partijen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden toegezonden.